TRAINING SOUND | Eriq Zavaleta - May 27, 2021

Eriq Zavaleta speaks with the media after training on Thursday.